Prophmed - Gabinet lekarski

Krzysztof Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska Łomianki

Idź do treści

Ośrodki Interwencji Kryzysowych w Warszawie

Pozostale > Ośrodki Alarmowe

Telefon: 225997100


OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WARSZAWIE

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Na terenie Miasta Stołecznego Warszawy prowadzone są trzy ośrodki interwencji kryzysowej:
" Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie,
" Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawie,
" Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.
Z pomocy ww. placówek mogą skorzystać wszyscy, którzy znaleźli się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach. Ośrodki te służą wsparciem i specjalistyczną pomocą m. in. osobom:
" obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjącym w stanie przewlekłego stresu, powstałego w wyniku nagłej niekorzystnej zmiany życiu,
" przeżywającym trudności małżeńskie/partnerskie,
" rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi lub przeżywające trudności w kontaktach z nimi,
" osób w starszym wieku, przeżywających kryzys związany ze zmianą sytuacji życiowej,
" dotkniętym przemocą, w tym przemocą domową,
" przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
" osób przeżywających gwałtowną, niekorzystna zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
" w sytuacjach prób i zamachów samobójczych,
" ofiarom wypadków i napadów,
" przeżywającym trudności w relacjach społecznych.
W zależności od potrzeb ośrodki oferują różne formy pomocy: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, interwencje w środowisku w nagłych zdarzeniach traumatycznych, porady prawne i socjalne, terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, grupy wsparcia.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze schronienia w jednym z hosteli działających w strukturach ww. ośrodków.
Do ośrodków interwencji kryzysowej można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. Wszelka pomoc jest świadczona bezpłatnie.
Pracownicy placówek - psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni pomagają w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów w nurcie interdyscyplinarnym. Placówki te współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i psychiatryczną, organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.

Wprowadzenie | Gabinet Lekarski | Zdjęcia | Adres i dojazd | Rejestracja, kalendarz wizyt | Fundacja PMED24 HELP | EKG, Holter, Spirometria | Leczenie uzależnień | Pozostale | Rekomendacje | Aktualności | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
darmowe liczniki